Mgr. art. MIROSLAV PALLO

Je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor socha u prof. J. Jankoviča
2014 Tvorivý pobyt v Cité International des Arts Paris, Francúzsko

Rozhovor p. Ondáša o tvorbe Miroslava Palla pre Slovenský rozhlas

Venuje sa komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe, v ktorej využíva zväčša prírodné materiály. Hľadá inšpiráciu vo veciach a situáciách okolo nás. V poslednom období sa zameral na stvárňovanie sakrálnych tém, v rámci ktorých usmerňuje predstavivosť diváka na transcendentno ako protipól v súčasnosti preferovaných hodnôt.

„V tvorbe Miroslava Palla prevažujú voľne stojace objekty, autor je inšpirovaný osobným zápasom spojeným s prerodom človeka. Historické vplyvy (renesancia, barok, ale aj dadaizmus alebo sochárstvo moderny) v monumentálnych a komorných kompozíciách nemožno prehliadnuť. Premosťuje históriu so súčasnosťou, kombináciou na prvý pohľad nezlučiteľných foriem vznikajú nové kontexty- priame odkazy súčasníkom."

    R.Popelár

 Vystavuje doma aj v zahraničí.

Kontakt: drevenasocha@gmail.com

 

Mgr. art. ZUZANA PALLOVÁ-NEMČEKOVÁ

Je Absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odboru maľby u prof. Jána Bergera.
2005 Štúdijný pobyt Verona, Taliansko
2014 Tvorivý pobyt v Cité International des Arts Paris, Francúzsko

Rozhovor p. Ondáša o tvorbe Zuzany Pallovej-Nemčekovej pre Slovenský rozhlas  

„Hlboko ma oslovuje príroda, krajina, ktorá sa na prvý pohľad javí ako všedná, pretože sa s ňou dennodenne stretávame. Na druhej strane je v jej detailoch aj celku skrytá obrovská hĺbka, ktorú postrehneme ak sa zastavíme a vnímame rôzne horizonty všedných vecí. Osobné prežitie týchto skutočností a bohatstvo „všednosti“ je podkladom pre moje obrazy....“

„Aj keď je krajina Zuzany Nemčekovej do veľkej miery krajinou jej duše, nie je to reality zbavená snová, či efemérna  krajina – cítime v nej silu a temperament prírodných živlov, pevnosť zeme  i uvoľnenosť atmosféry.  Odvážne narábanie s farbami, keď  sa popri sebe v jednom motíve ocitajú studené i teplé farby,  drsnejšie farebné štruktúry až pastózna maľba s lazúrnymi plochami, alebo  kontrasty monochrómneho pozadia či  celku s farebne odlišným detailom, napovedajú veľa o jej nezvyklom  maliarskom temperamente, spontánnosti.  Pritom nejde o živelnú, ale výsostne kultivovanú prácu s farbou umocnenou výraznými líniami v záujme expresívnej výpovede.“

     Mgr.A.Lomnická

„Krajiny Zuzany Nemčekovej sú extraktom poznaného a precíteného – sú krajinami duše – ozvenami vnútra. Dávajú priestor pre meditáciu. Radosť z tvorivého procesu prezrádza neustále hľadanie farebnej harmónie a riešenie vzťahov farby a svetla. V mene farby vytvára svojbytný svet, ktorý je podriadený  vnútorným štruktúram vedomia a podvedomia.
Monumentalizácia každodennej všednosti jej otvorila ďalšie možnosti významového prehodnocovania predmetného sveta a krajiny v nových kontextoch.“

    PhDr.Klára Kubíkova

Vystavuje doma i v zahraničí.

Kontakt: zuzananemcek@gmail.com

Akad. mal. MÁRIA NEMČEKOVÁ-CHMELIAROVÁ

1963-1969 absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, u prof. D. Milý, prof. J. Mudroch, prof. P. Matejka

„Ojedinelosť doterajších prezentácií autorky bola do veľkej miery spôsobená jej viac vnútornou,ako spoločenskou angažovanosťou  tvorby sústredenej takmer monotematicky na sakrálne a biblické motívy. Tie boli pre ňu všezahrňujúcou témou, pre ktorú hľadala podobenstvá v živote súčasníka a tlmočila  ich vo výtvarnej metafore. Napriek výraznej reflexii týchto námetov v jej diele však na druhej strane nemožno jej tvorbu zjednodušene nazvať  sakrálnou, nakoľko sú tieto námety v jej obrazoch zvnútornené a individualizované, nakoľko cez ne autorka vyjadrovala vlastný ľudský údel svojich blížnych.

Obnaženie kresby v maľbe, alebo priamo ich spojenie, vyhovovalo výtvarnému naturelu autorky, pre ktorú bola typická tvorba v stave inšpirácie a sledovanie vnútorných pohnútok, ktoré sa v nej počas tvorivého procesu vynárali. Napriek tomu autorka zaznamenávala vo svojom vývoji istý posun od počiatočnej impulzívnej, v štetcovom prednese takmer fauvistickej maľby, k maľbe viac impresívnej, s lyrizujúcim podtextom, pričom jej maliarska čiara neprestávala byť dynamická, akoby vedená jedným dychom. Z hľadiska výtvarných techník a žánrov bola Mária Nemčeková Chmeliarová verná špecializácii zo svojich výtvarných štúdií, ktorou je komorná maľba. Jej invenčnosti však vyhovovala i grafika a v nej osobitne monotypia.

Pre autorku bolo typické i spracúvanie určitej témy rôznym tvaroslovím, pričom v ploche obrazu narábala s ním tak, aby dosiahla určitý rytmus. Silná inšpirácia, vnútorný náboj, ich transpozícia do bodov, čiar a škvŕn, dosiahnutie ich rytmu v stavbe figurálnej či portrétnej kompozície, zachovanie tohto prvotného náboja vo vizuálne pôsobivej matérii maľby /bella materia/- to všetko bolo naplnením autorkinho kréda- „chcem vyniesť napovrch symfóniu vnútorného, chcem maľovať obraz tak, ako sa píše báseň...““

   Mgr. A. Lomnická         

Vystavovala doma i v zahraničí.

Kontakt: zuzananemcek@gmail.com